Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam

Sách m?i

Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028451

Kho mượn: MVV.040413; MVV.040461

 

Hits: 6