Xử lý nước thải

Sách m?i

Trình bày những vấn đề chung về xử lý nước thải, công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học và phương pháp sinh học, xử lý và sử dụng cặn – nước thải, khử trùng nước thải – xả nước đã xử lý vào nguồn, sơ đồ chung của trạm xử lý nước thải, cơ sở kỹ thuật quản lý trạm xử lý nước thải, thu thập tài liệu và cơ sở để thiết kế hệ thống thoát nước

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016246

Kho mượn: MVL.019648; MVL.019649

 

Views: 330