Củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển

Sách m?i
Củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển: Gồm các bài viết, bài nghiên cứu về vai trò, tầm quan trọng, những vấn đề cần thiết của nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong trọng trách bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, an toàn trên biển; các hoạt động thực tế tiêu biểu của các đơn vị vũ trang xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” nơi vùng biển và ven biển của Tổ quốc

Ký hiệu:

Kho đọc: DVN.029125

Kho mượn: MVN.029838; MVN.029839

 

Views: 13