Lịch sử đại đội 5 đặc công Bình Thuận “Đơn vị anh hùng L.L.V.T.N.D”

Lịch sử đại đội 5 đặc công Bình Thuận “Đơn vị anh hùng L.L.V.T.N.D”. – Bình Thuận : Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Bình Thuận, 1994. – 168tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành lực lượng đặc công Bình Thuận; Đại đội 5 đặc công ra đời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Táo bạo thọc sâu, đánh đau, đánh hiểm, lập công xuất sắc góp phần giải phóng quê hương.

Kho Địa Chí: DC.000230, DC.000231, DC.000232
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 21