Hỏi đáp pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển thủy lợi, đê điều

 

Hỏi đáp pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển thủy lợi, đê điều. – Bình Thuận, 2013. – 51tr. ; 19cm

Tóm tắt: Những hỏi đáp pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi và đê điều như nguyên tắc của việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi bằng vốn của tổ chức, cá nhân; Các vấn đề bảo vệ đê điều và bảo đảm an toàn cho đê điều.

Kho Địa Chí: DC.000873
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 5