Giai điệu nhớ thương

 

Giai điệu nhớ thương. – Thuận Hải : Sở văn hóa thông tin Thuận Hải, 1990. – 24tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát: Tiễn chân; Tình yêu của đá; Biển mẹ; Qua rừng; Bình minh Gia- Rai; Lời gọi mời của biển…

Kho Địa Chí: DC.000545, DC.000649

Hits: 1