Bình Thuận 20 năm xây dựng và phát triển (19-4-1975 – 19-4-1995)

Bình Thuận 20 năm xây dựng và phát triển (19-4-1975-19-4-1995). – Bình Thuận : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận, 1995. – 250tr. ; 19cm

Tóm tắt:  Giới thiệu đặc điểm, thành tựu của tỉnh Bình Thuận qua 20 năm xây dựng và phát triển (1975-1995), trong đó có sự đóng góp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể…

Kho Địa ChíDC.000387, DC.000388
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 8