Lagi với truyền thống cách mạng xây dựng và phát triển (1930-2000)

Lagi với truyền thống cách mạng xây dựng và phát triển (1930-2000). – Bình Thuận : Knxb, 2005. – 271tr. ; 21cm
Tóm tắt: Lagi trong bối cảnh xã hội và phong trào yêu nước. Lagi trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Lagi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Lagi trên chặng đường xây dựng và phát triển.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.91, ĐC. 93, ĐC.24
Kho Địa Chí:DC.000652, DC.000653
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 6