Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Trí (1945-2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Trí (1945 – 2010). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 328tr. ; 19cm

Sách gồm 2 phần: Hàm Trí trong chặng đường đấu tranh cách mạng (1945 – 1975); xây dựng và phát triển quê hương (1975 – 2010).

 

Views: 8