Kỷ yếu cơ quan văn phòng tỉnh ủy trong kháng chiến chống mỹ

 

Kỷ yếu cơ quan văn phòng tỉnh ủy trong kháng chiến chống mỹ. – Bình Thuận : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2015. – 216tr. ; 21cm
Kho Địa chí: 000992
Cung cấp những thông tin về truyền thống, tiểu sử, sự kiện, các giai đoạn lịch sử quan trọng và một số hình ảnh tư liệu của cán bộ công nhân viên công tác tại văn phòng tỉnh ủy trong cuộc kháng chiến chống mỹ.

Visits: 26