Tuổi trẻ Bình Thuận 25 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành (1975-2000)

Tuổi trẻ Bình Thuận 25 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành (1975-2000). – Bình Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Bình Thuận xuất bản, 2003. – 186tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát những đóng góp của thanh niên, tuổi trẻ Bình Thuận vào công cuộc phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, xung kích trên các mặt trận kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất.
Kho Địa Chí: DC.00285, DC.000286
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 23