Tăng cường áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, ứng phó với hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Tăng cường áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, ứng phó với hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. – Bình Thuận : Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2016. – 36tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu về giải pháp, công nghệ, các bước lựa chọn, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, kỹ thuật tưới hiệu quả cho một số loại cây trồng cạn giá trị kinh tế cao.
Kho Địa Chí: DC.001092
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 2