Phú Quý những chặng đường lịch sử

 

Phú Quý những chặng đường lịch sử. – Bình Thuận : Huyện ủy Phú Qúy, 1992. – 135tr. ; 19cm

Tóm tắt: Trình bày khái quát về đất nước và con người Phú Quý; Phú Quý chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; Phú Quý 16 năm tạo đà tạo thế đi lên.
Kho Địa Chí: DC.000383
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 26