Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010 – 2015). – Bình Thuận : Nxb. Huyện ủy Hàm Thuận Nam, 2010. – 119tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010 – 2015) bao gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo chính trị; Nghị quyết đại hội và diễn văn bế mạc…

Kho Địa Chí: DC.000889, DC.000890, DC.000924, DC.001011, DC.001012, DC.001013
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 9