Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới : Tài liệu: Tiêu chí thủy lợi. – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2014. – 32tr. ; 19cm

Tóm tắt: Trình bày nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận 2015 – 2020 gồm các vấn đề: Kiên cố hóa kênh nội đồng các xã; Xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Bình thuận đến năm 2020; Mục tiêu cụ thể thực hiện xây dựng nông thôn mới; Các tiêu chí về thủy lợi phải đạt được để được công nhận là xã nông thôn mới; Trình tự các bước xây dựng nông thôn mới..
Kho Địa Chí: DC.000881, DC.001038 , DC.001041
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 7