Chào mừng quý khách đến Bình Thuận

Chào mừng quý khách đến Bình Thuận : Việt Nam đất nước con người. – H. : Thông tấn, 2003. – 41tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội của tỉnh Bình Thuận.

Kho Địa Chí: DC.000547

 

Visits: 15