Đường chiến đấu

 

Đường chiến đấu : Hồi ký / Phạm Hoài Chương. – Bình Thuận : Nxb. Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2002. – 580tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Trở thành chiến sĩ. Kháng chiến chống Pháp; đường chiến đấu chống Mỹ cứu nước.
Ký hiệu xếp giá: 895.922803
Kho Địa ChíDC.000966
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 2