Ngân hàng Bình Thuận quá trình hình thành và phát triển (1975-2001)

Ngân hàng tỉnh Bình Thuận quá trình hình thành và phát triển (1975-2001). – Bình Thuận : Nxb.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2002. – 381tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát về ngành ngân hàng với đất nước con người và tiềm năng kinh tế quê hương Bình Thuận; Bình Thuận đôi nét về tài chính – tiền tệ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Ngân hàng Thuận Hải 10 năm đầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1976-1985).

Kho Địa Chí: DC.000314, DC.000315
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 2