Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phú Long (1975 – 2010)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phú Long (1975 – 2010). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2014. – 212tr. ; 19cm

Tóm tắt: Tình hình xã Hàm Nhơn sau giải phóng đến trước đổi mới (1975-1985); Những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1986-1995); Xã Hàm Nhơn vững bước đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn (1996-2002); Thị trấn Phú Long tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2003-2010).

Kho Địa Chí: DC.001006

Views: 13