Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020)

 

Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). – Bình Thuận : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2016. – 211tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu bài phát biểu khai mạc Đại hội, báo cáo chấp hành chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết, kế hoạch; hình ảnh một số đồng chí Ủy viên ban thường vụ và ban chấp hành, ban kiểm tra và lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI.

Kho Địa Chí: DC.000981, DC.000982, DC.001000

Visits: 16