Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Phan Thiết lần thứ VI (vòng 2)

Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Phan Thiết lần thứ VI (vòng 2). – Thuận Hải : Đảng bộ tỉnh Thuận Hải, 1991. – 97tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC.000430

 

Views: 5