Tuổi trẻ Bình Thuận 25 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành (1975-2000)

Tuổi trẻ Bình Thuận 25 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành (1975-2000). – Bình Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Bình Thuận xuất bản, 2003. – 186tr. ; 19cm

Kho Địa chí : DC. 000641, DC. 000642

Tóm tắt: 25 năm xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Bình Thuận đã đóng góp sức mình vào cải tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, xung kích trên các mặt trận kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và sàng tạo trong học tập, lao động sản xuất

Views: 5