Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ Việt Nam – Bình đẳng giới và sự bền vững của Quỹ Bảo hiểm xã hội

Vấn đề tuổi nghỉ hưu có liên quan tới các chính sách bảo trợ xã hội. Vấn đề này chắc chắn gây ra nhiều tranh luận và mỗi mặt đều nhận được các ý kiến ủng hộ từ cả nam giới lẫn nữ giới. Trong quá trình xây dựng Luật Bình đẳng giới Việt Nam, một số đề xuất đã được đưa ra nhằm thay đổi tuổi nghỉ hưu của lao động nữ. Cuộc đối thoại sẽ mang tính xây dựng hơn nếu mọi đề xuất hay các đề xuất thay thế được thảo luận dựa trên các phân tích kinh tế – xã hội…

Quyển sách “Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ Việt Nam – Bình đẳng giới và sự bền vững của Quỹ Bảo hiểm xã hội” gồm các nội dung, các lập luận và kinh tế xã hội của các đề xuất khác nhau về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ Việt Nam, làm cơ sở cho các cuộc hội đàm và đối thoại chính sách tương lai với Chính phủ…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 107