Sổ tay văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong quá trình hội nhập đó, Việt Nam với tư cách là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã chủ động tiến hành cải cách, điều chỉnh hệ thống chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật nói chung cũng như các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng theo hướng tự do hóa, đảm bảo sự phù hợp, tương thích với các chuẩn mực quốc tế…

Sách tổng hợp, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, mua bán hàng hóa quốc tế, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 20