Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 tỉnh Bình Thuận

Tóm tắt: Giới thiệu về công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Kết quả chủ yếu của tổng điều tra về quy mô và cơ cấu dân số; mức sinh; mức chết; giáo dục và đào tạo; lao động và việc làm; điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư và một số biểu số liệu được tổng hợp từ kết quả điều tra toàn bộ cùng kết quả điều tra mẫu.

Views: 43