Kỷ niệm 10 năm giải phóng Tỉnh Thuận Hải (19-4-1975 – 19-4-1985)

Kỷ niệm 10 năm giải phóng Tỉnh Thuận Hải (19-4-1975-19-4-1985) : Vinh dự to lớn nhiệm vụ vẻ vang. –

Thuận Hải : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thuận Hải, 1985. – 34tr.

Tóm tắt: Tóm tắt thành tích 55 chiến đấu và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân Tỉnh Thuận Hải (1930-1985).

 

Views: 34