Kết quả thực hiện 5 năm các chỉ tiêu chủ yếu (2015 – 2020) và định hướng phát triển (2020 – 2025) tỉnh Bình Thuận

Tóm tắt: Khái quát một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, chỉ tiêu xây dựng Đảng giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng phát triển các chỉ tiêu giai đoạn 2020 – 2025 của tỉnh Bình Thuận. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của một số tỉnh, thành.

 

Views: 4