Bình Thuận – Thế và lực mới trong thế kỷ XXI

Bình Thuận – Thế và lực mới trong thế kỷ XXI : Binh Thuan – New Image in Century XXI. – H. : Công ty Quảng cáo Báo chí – Truyền hình Việt Nam, 2004. – 292tr. ; 30cm + hình ảnh

Nội dung: Bình Thuận là một tỉnh ven biển, có vị trí địa lý là trung tâm của 3 vùng kinh tế Đông Nam Bộ, Duyên hải Trung bộ và Tây Nguyên. Có nhiều tiềm năng: Rừng, biển để các nhà đầu tư phát triển…

Visits: 12