Bả phồn hoa

Sách m?i

Tác phẩm dịch từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ chiếm vị trí khá nổi bật. Nhượng Tống được biết đến với việc đóng góp nhiều tác phẩm dịch tài hoa đầy tính minh triết, đưa văn chương Quốc ngữ đạt đến nghệ thuật trên lĩnh vực dịch thuật.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016161

Kho mượn: MVL.019484; MVL.019485

 

Visits: 4