Mũi Né truyền thống đấu tranh cách mạng (1930 – 1975)

Mũi Né truyền thống đấu tranh cách mạng (1930 – 1975). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 163tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 3 chương: Truyền thống yêu nước từ 1930 đến cách mạng tháng 8/1945; 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954); kháng chiến chống mỹ (1954 – 1975)
Ký hiệu xếp giá:  959.759
Kho Địa ChíDC.001079, DC.0010​​​​​80
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 7