Trên những chặng đường (1931 – 1991)

Trên những chặng đường (1931 – 1991). – Thuận Hải : Xí nghiệp in Thuận Hải, 1991. – 228tr ; 19cm
Tóm tắt: Lịch sử ngành in Thuận Hải từ những ngày đầu mới thành lập cho đến năm 1991, quá trình xây dựng và trưởng thành
Ký hiệu xếp giá: ĐC.439.7(9)
Kho Địa Chí: DC.000623
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 4