Xuân Hội truyền thống kháng chiến (1945-1975)

Xuân Hội truyền thống kháng chiến (1945-1975). – Bình Thuận : Đảng ủy thị trấn Chợ Lầu, 1999. – 150tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách nói về vùng đất con người Xuân Hội; Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Cuộc chống Mỹ cứu nước ở Xuân Hội (1954 – 1975).
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93
Kho Địa Chí: DC.000277, DC. 000278
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 11