Lịch sử trường chính trị tỉnh Bình Thuận (1962 – 2012)

Lịch sử trường chính trị tỉnh Bình Thuận (1962 – 2012). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 271tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát đặc điểm tỉnh Bình Thuận; sự ra đời và hoạt động của Trường Đảng tỉnh Bình Thuận – trướng Trần Phú (1962 – 1975); trường đảng tỉnh Thuận Hải trong những năm đầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc đến khi chia tách đơn vị hành chính Tỉnh (1975 – 1992),…

Visits: 44