Phan Sơn truyền thống kháng chiến 1945 – 1975

Phan Sơn truyền thống kháng chiến (1945-1975). – Bình Thuận: Chi bộ xã Phan Sơn, 1999. – 167tr. ; 19cm
Tóm tắt: Phan Sơn là căn cứ cách mạng của huyện Phan Lý, tỉnh Bình Thuận và khu V, khu VI suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phan Sơn có nhiều thành tích trong chiến đấu, trong bảo vệ căn cứ, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo, bảo vệ an toàn hành lang chiến lược, giữ mạch máu giao thông thông suốt trong 30 năm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, Phan Sơn-k Lon, một địa danh mà ai đã từng chiến đấu công tác tại căn cứ này dù xa mãi vẫn không thể nào quên.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93
Kho Địa Chí: DC.000436
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 19