Truyền thống cách mạng của phụ nữ tỉnh Bình Thuận (1930-2000)

Truyền thống cách mạng của phụ nữ tỉnh Bình Thuận (1930-2000). – Bình Thuận: Hội liên hiệp phụ nữ Bình Thuận, 2002. – 356tr. ; 19cm
Tóm tắt: Phụ nữ Bình Thuận chặng đường đầu đi theo Đảng (Từ 1930 đến 1945); Phụ nữ Bình Thuận trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (Từ 1945 đến 1954); Phụ nữ Bình Thuận trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( Từ tháng 8/1945 đến tháng 4/1975); Phụ nữ Bình Thuận thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1975-2000).
Ký hiệu xếp giá: ĐC.255
Kho Địa Chí: DC.000316, DC.000317
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 9