Lịch sử truyền thống xã Nghị Đức (1960 – 2010)

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và con người xã Nghị Đức (Tánh Linh, Bình Thuận). Lịch sử truyền thống và đấu tranh anh dũng của nhân dân xã Nghị Đức: thời kỳ kháng chiến (1960 – 1975), tiến bước trên con đường xã hội chủ nghĩa (1975 – 1985), giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 1995) và phát triển xây dựng quê hương (1995 – 2010).

Views: 14