Hàm Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng (1930-1954)

Hàm Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng. – Thuận hải : Ban Chấp hành Đảng bộ Hàm Nhơn, 1986. – 83tr. ; 19cm T.1: 1930-1954.- 1986.- 83tr.
Tóm tắt: Xã Hàm Nhơn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, là một địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng liên tục qua các giai đoạn 1930-1945 và 1945-1954
Ký hiệu xếp giá: ĐC.92
Kho Địa ChíDC.000344, DC.000345
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 8