Hàm Thuận bất khuất kiên cường

Hàm Thuận bất khuất kiên cường. – Bình Thuận : Đảng bộ huyện Hàm Thuận, 1994. – 2Tập. ; 19cm T.2: 1954-1975.- 1994.- 267tr.
Tóm tắt: Kháng chiến chống Pháp thành công, quân dân Hàm Thuận đã viết tiếp bản anh hùng ca, góp phần cùng cả nước chiến thắng giặc Mỹ, thống nhất nước nhà
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93
Kho Địa ChíDC.000351, DC.000352
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 16