Bác Hồ ở Phan Thiết

Bác Hồ ở Phan Thiết / Hồng Phú. – Thuận Hải : Ty Văn hóa Thông tin, 1978. – 54tr. ; 18cm
Tóm tắt: Sách nói về những năm tháng Bác Hồ dừng chân tại Phan Thiết và dạy học ở  trường Dục Thanh, niềm tự hào của Phan Thiết, Thuận Hải…
Ký hiệu xếp giá: ĐC.122
Kho Địa ChíDC.000370,DC.000371,DC.000372,DC.000377,DC.000378
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Visits: 85