Công trình Sông Quao Bình Thuận

Công trình Sông Quao Bình Thuận. – Bình Thuận : Ban Quản lý dự án thủy lợi 415 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1997. – 34tr. ; 25cm
Tóm tắt: Thông tin quá trình xây dựng và phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội quan trọng của công trình hồ Sông Quao mang lại cho Bình Thuận.
Ký hiệu xếp giá: ĐC. 444
Kho Địa Chí: DC.000135
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 50