Thơ Bình Thuận sau 1975

Thơ Bình Thuận sau 1975 : Tuyển tập / Đỗ Kim Ngư tuyển chọn…[và những người khác]. – Bình Thuận : Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2008. – 300tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu tuyển tập nhiều bài thơ viết về Bình Thuận sau 1975: Hoa xương rồng Mũi Né, mảnh vườn xưa Phú Hội, nhớ Mũi Né, mùa trăng Phan Thiết, thăm trường xưa Bác dạy, tôi về Phan Rí đi xe ngựa…

Kho Địa Chí: DC.000770, DC.000935

Hits: 35