Địa lý du lịch

Sách gồm hai phần chính: Phần 1: Cơ sở địa lý du lịch, đề cập đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa lý du lịch; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch; tổ chức lãnh thổ du lịch; Phần 2: Địa lý du lịch Việt Nam phân tích sâu tiềm năng du lịch của mỗi vùng có giá trị trong và ngoài nước giúp người làm công tác du lịch xác định được những tuyến đường, điểm du lịch thích hợp nhất để tổ chức các hoạt động du lịch…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 16