Các vấn đề văn hoá – xã hội Chăm

Các vấn đề văn hoá – xã hội Chăm. – Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 1999. – 211tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu về dân tộc Chăm và văn hoá Chăm nghĩ và làm.
Ký hiệu xếp giá: 305.895927
Kho Địa Chí: DC.000731, DC.000732, DC. 000733, DC.000734, DC.000735, DC. 000736, DC.000737, DC.000738
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 5