Bình Thuận với các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2011-2013

Bình Thuận với các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2011 – 2013 . – Tp. Hồ Chí Minh : [Knxb], 2014. – 50tr. ; 20cm
Tóm tắt: Tổng hợp những số liệu, hình ảnh, thông tin cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ nhằm để phục vụ các cấp, các ngành.
Ký hiệu xếp giá: 315.9597
Kho Địa Chí: DC.001005
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 6