Gia đình và hôn nhân của người Chăm ở Việt Nam

Gia đình và hôn nhân của người Chăm ở Việt Nam/Bá Trung Phụ. – Hà Nội:Văn hóa dân tộc, 2001. – 312tr. ;19cm
Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ về gia đình và hôn nhân, làm rõ cấu trúc tổ chức xã hội Chăm, dòng họ, phong tục tập quán, lễ nghi và nhất là đặc trưng của hôn nhân Chăm khác với các dân tộc anh em khác…
Ký hiệu xếp giá: ĐC.97
Kho Địa Chí: DC.000411, DC.000677, DC.000678
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 116