Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2023)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 153 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870 – 22/4/2023)

  • Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới
  • Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh Lênin (22/4/1870 – 22/4/2023)
  • V.I.Lênin – Người bảo vệ xuất sắc triết học Mác
  • Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin vào công tác xây dựng Đảng
  • Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin
  • Chính sách kinh tế mới vẹn nguyên giá trị

——————————————————————

Views: 5