Quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm

Quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm. – Bình Thuận, 2014. – 24tr. ; 14cm. – (Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm năm 2014)

Tóm tắt: Khái quát về các hành vi nghiêm cấm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống mại dâm; chế độ, chính sách đền bù, trợ cấp đối với người tham gia phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm và một số tội phạm có liên quan đến mại dâm.

Kho Địa Chí: DC.000887
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 24