Niên giám thống kê 1997

Niên giám thống kê 1997 : Statistical Yearbook1997. – Bình Thuận : Cục Thống kê Bình Thuận, 1998. – 129tr ; 21cm + Bản đồ, biểu đồ

Tóm tắt: Tập hợp những số liệu cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 1995 – 1997: Tổng quan kinh tế – xã hội; Đơn vị Hành chính, đất đai và khí hậu; Dân số và lao động; Ngân sách Nhà nước và bảo hiểm;…

Kho Địa Chí: DC.000124
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

 

Views: 5