Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép

Sách m?i

Gồm các nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; số liệu cơ bản để tính toán; tính toán cốt thép dọc cầu kiện chịu uốn; tính toán cốt thép đai của dầm có tiết diện không đổi; một số trường hợp đặc biệt về tính toán chịu lực cắt.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016235

Kho mượn: MVL.019626; MVL.019627

 

Views: 8