Quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Sách m?i
Nghiên cứu, triển khai thành công mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam; quản lý phát triển xã hội cần được hiện thực hoá thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời cần chủ động và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội cho cán bộ, đảng viên nói chung và nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028457

Kho mượn: MVV.040421

 

Visits: 165